แบบสอบถามความพึงพอใจ/แบบแสดงความคิดเห็น

        องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการและดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริหารด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปผู้ขอรับบริการ

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
15-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
ระดับการศึกษา
ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น ๆ (ระบุ)

ส่วนที่ 2 : เรื่องที่ขอรับบริการ

การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
การใช้ Internet ตำบล
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
การขออบุญาตปลูกสร้างอาคาร
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน
การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
การออกแบบอาคาร
การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
การชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 
การสมัครเข้าเรียนในศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
อื่น ๆ
 

ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ

 
หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
         
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี  แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้น
   
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
 
1. มีช่องทางการให้บริการหลากหลาย
2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนมีความชัดเจน
3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
อย่างชัดเจน
   
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
 
1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม
2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน
สะดวก เหมาะสม
ข้อคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะ
 

ขอขอบคุณท่านที่สละเวลาในการให้ข้อคิดเห็น
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

 
 
รหัสส่งข้อมูล