งานจัดเก็บรายได้
     
งานจัดเก็บรายได้ ประกาศสถานที่ออกบริการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562
   
 
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เรื่อง กำหนดการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕62 --------------------------- ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ โดยให้ชำระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นแบบภายในเดือนมีนาคมของปี และพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕ กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และค่าธรรมเนียมกิจการอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้ออกเก็บภาษีดังกล่าวไปแล้วนั้น ปรากฏว่ายังมีลูกหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระภาษี ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช จะออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จึงขอให้ท่านไปชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้ที่ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ วัน เดือน ปี สถานที่ เวลา 10 กุมภาพันธ์ 2562 หมู่ที่ ๑ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต่อเรือ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๕ กุมภาพันธ์ 2562 หมู่ที่ ๒ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเทพราช เวลา ๐๙.๐๐ น. 7 มีนาคม 2562 หมู่ที่ ๓ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต้นเนียง เวลา 09.๐๐ น. 7 กุมภาพันธ์ 2562 หมู่ที่ ๔ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเขายวนเฒ่า เวลา ๑๓.๐๐ น. 9 เมษายน 2562 หมู่ที่ ๕ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเผียนล่าง เวลา ๑3.๐๐ น. 6 มีนาคม 2562 หมู่ที่ ๖ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านไสอ้อย เวลา 09.๐๐ น. 10 มีนาคม 2562 หมู่ที่ ๗ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านไสแพ เวลา 09.00 น. 9 กุมภาพันธ์ 2562 หมู่ที่ ๘ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านน้ำฉา เวลา 13.๐๐ น. 7 เมษายน 2562 หมู่ที่ ๑๐ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเผียนบน เวลา ๑๓.๐๐ น. ๑๐ กุมภาพันธ์ 2562 หมู่ที่ ๑๑ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสระยูง เวลา 09.๐๐ น. 9 มีนาคม 2562 หมู่ที่ ๑๒ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสวนหัวแหวน เวลา ๐9.00 น. 7 มีนาคม 2562 หมู่ที่ ๑๓ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านคลองคุด เวลา ๑3.๐๐ น. 9 มีนาคม 2562 หมู่ที่ ๑๔ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านวาโย เวลา ๑๓.๐๐ น. ๙ เมษายน ๒๕62 หมู่ที่ ๑๕ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสามเทพ เวลา 09.๐๐ น. ฉะนั้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕62 ไชยา ขนอม (นายไชยา ขนอม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 17 มกราคม. 2562